Formål og baggrund

Helbredsprofilen er en del af Region Sjælland under området
Det Nære Sundhedsvæsen.

Helbredsprofilen er en del af en overordnet regional indsats omkring længerevarende sygdomme. Den er målrettet borgere og er en del af strategien 'Patienten som partner'.

Formålet med Helbredsprofilen er at gøre borgeren mere bevidst om egen sygdom, og potentielt øge kvaliteten af samarbejdet mellem behandler og borger.  

Det kan f.eks. ske ved at gøre borgeren bevidst om signaler på begyndende lungebetændelse, så han/hun får gået til læge, og betændelsen kan behandles hjemme, inden indlæggelse bliver nødvendig.

Helbredsprofilen arbejder - som en del af 'Patienten som partner' - meget med at møde borgerne i deres oplevede behov.

 

Baggrunden for Regionens indsats for borgere med længerevarende sygdom:

Gruppen af borgere/patienter med længerevarende lidelser omfatter store dele af befolkningen i alle aldersgrupper. Sundhedsstyrelsen vurderer, at mere end hver tredje voksne dansker lever med en eller flere længerevarende sygdomme. Kronisk eller længerevarende sygdom omhandles her under et, men afhængigt af sygdommens karakter og den enkeltes muligheder for at håndtere sin situation, vil et liv med en kronisk eller længerevarende sygdom variere betydeligt fra person til person.

I Region Sjælland udgør antallet af patienter med længerevarende sygdom mindst 240.000 mennesker.

I Region Sjælland udgør antallet af patienter med kronisk sygdom mindst 240.000 mennesker. Samlet set forudses antallet af patienter at ville stige i takt med, at behandlingsmuligheder forbedres, og at alderssammensætningen i befolkningen ændres.

For flere af de kroniske sygdomme gælder, at der er en sammenhæng mellem udvikling af kroniske sygdomme og livsstil.

For flere af de kroniske sygdomme gælder, at der er en sammenhæng mellem udvikling af kroniske sygdomme og livsstil. Dette gælder f.eks. for udvikling af kronisk bronkitis, hjertekarsygdomme og sukkersyge, hvor der er en sammenhæng med henholdsvis rygning, overvægt og fysisk inaktivitet.

 

Borgere i Region Sjælland lever mere usundt end landsgennemsnittet.

Borgerne i Region Sjælland lever på mange områder mere usundt end landsgennemsnittet. Det kan derfor også forudses, at andelen af borgere med kroniske lidelser i Region Sjælland i årene fremover vil vokse.

Kroniske lidelse udgør idag 70-80 % af de samlede sygehusressourcer.

Da patienter med kroniske lidelser samtidig er en gruppe, der anvendes flest ressourcer på i sundhedsvæsenet i dag - 70-80 procent af de samlede ressourcer - er der også af ressourcemæssige hensyn brug for at tænke på tværs af sektorer i en fælles koordineret indsats. Samlet set er der således behov for at sætte øget fokus på forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for patienter med kroniske lidelser i Region Sjælland. Der er brug for, at der i samarbejde med kommuner og praktiserende læger indgås en fælles forpligtende politik og strategi for arbejdet omkring mennesker med kroniske lidelser.

Helbredsprofilen kan bruges af alle. Dvs. den lægger op til at blive brugt både kommunalt og regionalt -  brugen er ikke afhængig af sygehusindlæggelse.

-----------------
Se mere om baggrunden for Helbredsprofilen 
denne side hos Region Sjælland
-----------------