Take care of your own life

Maria Heidemann, Nurse